Logo EMERG

EVOLUTION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN ROMANIAN COAL MINING IN TERMS OF LEGISLATION AND PRACTICE

Vol. 5, Issue 9, pp.28-42 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.09.02
Nicolae ILIAS, Cristian TOMESCU, George Artur GĂMAN, Emilian GHICIOI

Abstract

Realizarea unui mediu de lucru fără accidente reprezintă obiectivul principal al oricărui studiu privind ştiinţa muncii. În orice caz, activitatea umană întrun loc de muncă şi în special în industria minieră, oricât de avansată şi tehnologizată, prezintă risc la accidente şi dezastre. Prin urmare, prevenirea acestui risc este o preocupare continuă a statului român prin „instituțiile sale dedicate, ca responsabilitate fundamentală, cu un tratament sistematic și unitar, folosind toate instrumentele legale, tehnice și financiare disponibile pentru o dezvoltare continuă a politicii de prevenire, consecvent și coerent, axat pe organizarea muncii, condițiile de muncă și tehnologiile. Lucrarea prezintă o analiză a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul mineritului de cărbuni (huilă și lignit), alinierea acesteia la directivele europene în domeniu, precum și o statistică a evenimentelor nedorite care au avut loc în anii precedenți.

Creating a safe workplace without accidents represents the main aim of any study on work science. However, human activity within a workplace and especially in the mining industry, no matter how advanced and tech it is, is subject to a risk of accidents and diseases. Therefore, the prevention of this risk is a continuous concern of the Romanian state through its’ dedicated institutions, as fundamental responsibility, with a systematic and unitary treatment, using all legal, technical and financial tools available for a continuous development of the prevention policy, consistent and coherent, focused on the organization of work, working conditions and technologies. This work presents an analysis of the occupational health and safety legislation in coal mining (hardcoal and lignite), its’ alignment to European Directives in the field, as well as a statistic of unwanted events which occurred in previous years. Keywords: analysis, work, safety, health, legislation, event.

Keywords

analysis, work, safety, health, legislation, event.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.