Logo EMERG

A COMPARISON BETWEEN CENTRALIZED AND LOCAL COGENERATION IN TERMS OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

Volume VIII, Issue 2/2022, pp 21-31, DOI: 10.37410/EMERG.2022.2.02
Ovidiu ȚUȚUIANU

Abstract

„Cogenerarea” este o tehnologie eficientă și ecologică recomandată de UE. Lucrarea prezintă prin exemple din România, realizări privind instalații de „cogenerare de mare putere (CGMP)” și respectiv „de mică și medie putere (CGMMP)”. Sunt date pentru comparație unele performanțe tehnico-economice și ecologice. În condițiile descentralizării și decarbonizării producției de energie, CGMMP poate deveni o soluție unică, ori complementară/alternativă la CGMP. Având o îndelungată activitate teoretică și practică în domeniu, autorul susține că decizia pentru alegerea soluției optime pentru alimentarea cu căldură a oricărui tip de consumator trebuie să fie luată pe baza unui calcul tehnico-economic complex care să evalueze pentru fiecare variantă, inclusiv aspectele de mediu și impacturile (pozitive și negative) asupra mediului, „internalizate” în costurile de producție a căldurii din sursele respective.

” Cogeneration” is an efficient and environmentally friendly technology recommended by the EU. The paper presents, through examples from Romania, achievements regarding” high power cogeneration (HPCG)”
and” low and medium power (LMPCG)” installations, respectively. Some technical-economic and ecological performances are given for comparison. Under the conditions of decentralization and decarbonising of energy production LMPCG can become a unique solution, or complementary / alternative to HPCG. Having a long theoretical and practical activity in the field, the author argues that the decision to choose the optimal solution for heat supply of any type of consumer must be made based on a complex
technical-economic calculation to assess for each variant, including environmental aspects and the impacts (positive and negative), “internalized”
in the costs of heat production from those sources.

Keywords

thermal energy/heat production, centralized heat supply systems, local heat supply systems, cogeneration, high power cogeneration, low and medium power cogeneration, environmental aspects, environmental impacts, renewable energy sources, pollutant emissions.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.