Logo EMERG

VIBRATION ANALYSIS IN THE PROCESS OF OPERATION OF INSTALLATIONS AND MACHINES FROM THE OIL INDUSTRY

Vol. 6, Issue 3, pp. 94-126, DOI: 10.37410/EMERG.2020.3.09
Mihail MINESCU, Marius STAN, Valentin-Paul TUDORACHE, Niculae-Napoleon ANTONESCU, Alexandru STAN

Abstract

Vibraţiile sunt mişcări alternative efectuate de sistemul mecanic în raport cu starea de referinţă, fiind provocate de forţe perturbatoare (excitaţii) ale căror mărimi, direcţii sau puncte de aplicaţie variază în timp. Din multitudinea parametrilor care, prin măsurare, dau o imagine a stării de funcţionare, vibraţiile şi zgomotul produs de maşini şi utilaje au atras în ultimii ani atenţia cercetătorilor, proiectanţilor, constructorilor şi specialiştilor din exploatare. De asemenea vibraţia şi zgomotul oferă o mare sensibilitate analizei, dar şi individualitate situaţiilor concrete, doar aparent repetate. Dezvoltarea tehnicii de măsurare a vibraţiilor şi zgomotului, ca şi dezvoltarea tehnicilor de prelucrare a semnalului, au permis importante perfecţionări ale sistemelor de control, monitorizare şi diagnosticare. Diagnosticarea prin vibraţii a stării de funcţionare a instalaţiilor şi utilajelor din industria petrolieră se bazează pe faptul că în procesul de transfer energetic, orientat către realizarea unei funcţiuni date, diferite componente, situate pe traseul acestui transfer, pot fi excitate mecanic, intrând astfel în vibraţie. Supravegherea funcţionării instalațiilor şi utilajelor în exploatare prin parametrii specifici procesului de funcţionare, prin vibraţii, temperatură etc., este recunoscută ca o importantă cale de sporire a fiabilităţii, eficienţei de exploatare, a reducerii costurilor de producţie şi de exploatare. Scopul utilizării instalaţiilor sau sistemelor de monitorizare este acela de a verifica normalitatea funcţionării, de a detecta evenualele abateri sau „probleme” şi de a furniza informaţii suport pentru decizii şi intervenţii de deconectare sau oprire şi pentru diagnosticare. Acumularea, clasficarea, analiza acestor rezultate, adunate în baze de date de diagnosticare, cu ajutorul unor tehnici evoluate de procesare, sunt de natură să asigure, în primul rând, obiectivitatea diagnosticului.

Vibrations are alternative movements made by the mechanical system in relation to the reference state, being caused by disruptive forces (excitations) whose sizes, directions or points of application vary over time. From the multitude of parameters that, by measuring, give an image of the operating state, the vibrations and noise produced by machines and machines have attracted the attention of researchers, designers, builders and specialists in operation in recent years. Also the vibration and noise offer a high sensitivity to the analysis, but also individuality to the concrete situations, only apparently repeated. The development of vibration and noise measurement techniques, as well as the development of signal processing techniques, have allowed important improvements in the control, monitoring and diagnostic systems. The vibration diagnostics of the state of operation of facilities, installations and machinery in the oil industry is based on the fact that in the energy transfer process, oriented towards the realization of a given function, different components, located on the route of the transfer, can be excited mechanically, and thus the vibration. Monitoring the operation of the installations and machines in operation by the specific parameters of the operating process, by vibration, temperature etc., is recognized as an important way to increase the reliability, operating efficiency, reduce production and operating costs.
For use or installation of monitoring systems is to check normality operation, to detect deviations potential “problems” and to provide information, decision support and interventions to disconnect or shutdown and for diagnosis.
The accumulation, classification, analysis of these results, gathered in diagnostic databases, with the help of advanced processing techniques, are capable of ensuring, first of all, the objectivity of the diagnosis.

Keywords

analysis, gear, coupling, defect, misalignment, diagnosis, magnitude, monitoring, reference spectrum, pumping unit, wear, vibration.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2022 EMERG, All rights reserved.