Logo EMERG

ECO-DESIGN OF ELECTRIC EQUIPMENTS

Vol. 5, Issue 9, pp.65-78 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.09.04
Ovidiu ȚUȚUIANU

Abstract

În ultima vreme, unii factori și în special, cerințele privind protecția mediului au impus adăugarea criteriului ecologic la proiectarea echipamentelor electrice, în cadrul unui nou concept denumit: eco-proiectare. Esența acestui concept constă în integrarea aspectelor de mediu la faza de proiect, luând în considerare întregul ciclu de viață al produsului. Lucrarea prezintă unele aspect teoretice și practice ale eco-proiectării echipamentelor electrice. Este subliniată legătura dintre sistemele de management de mediu și eco-proiectarea. Sunt exemplificați unii indicatori cheie pentru măsurarea performanței de mediu. Concepția actuală de eco-proiectare combină criteriul Evaluarea Calitativă a Ciclului de Viață cu o metodă cantitativă bazată pe Amprenta de Carbon a Produsului. Calcularea acestui ultim indicator înseamnă cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră (kg CO2 echivalent) pe durata ciclului de viață a produselor sau serviciilor. Din studierea literaturii tehnice de specialitate și din activitatea practică proprie, autorul a constatat că „mentenanța”, una din fazele ciclului de viață a echipamentelor electrice nu este suficient analizată și cuantificată din punct de vedere a impacturilor negative asupra mediului, inclusiv a emisiilor de CO2 înglobate în serviciul efectuat. În consecință a realizat personal și în colaborare cu alți specialiști studii și cercetări, având ca obiectiv final stabilirea unor indicatori de performanță ecologică în acest domeniu. Astfel, obiectivul principal al articolului se referă la contribuția autorului care a stabilit doi astfel de indicatori și anume: 1. Indicatorul absolut "emisiile de CO2 înglobate în serviciu (E s ) [kg CO2 ]" și 2. Indicatorul relative "emisiile specific de CO2 înglobate în serviciu (e s ) (kg CO2 / euro)". (E s ) marchează numai valoarea absolută a aspectelor de mediu; (e s ) este mai relevant deoarece arată pratice cu ce impact asupra mediului (kg. CO2 ) se obține fiecare unitate monetară (1 euro) pentru serviciul respectiv. Acești indicatori ajută companiile la depistarea pierderilor și stabilirea măsurilor eficiente, corective și preventive, la completarea bazei de date privind mediul înconjurător și la compararea performanței de mediu între diferite niveluri organizatorice. Principalele avantaje ale eco-proiectării sunt: creativitate și inovare, costuri de fabricație scăzute, calitate superioară a produsului/serviciului, garanții sporite, ”verdele se vinde mai bine!”.

In the last time some factors and especially the environmental protection requirements have forced to add the ecological criterion for design of electric equipments, within a new eco-design concept. The essence of this concept consists in the integration of environmental aspects at project phase, taking into account full life cycle of product. The work presents some theoretical and practical aspects of eco-design for electric equipments. Relationship between environmental management systems and eco-design is underlined. Some key indicators for measuring the environmental performances are exemplified. The actual eco-design conception combines Qualitative Assessment of Life Cycle Criteria with a quantitative method based on the Product Carbon Footprint. The calculation of the last indicator means the quantification of the greenhouse gases emissions (kgCO2 equivalent) during the life cycle of products and services. From the study of the technical literature and its own practical work, the author has found that „maintenance”, one of the phases of the life cycle of electric equipment, is not sufficiently analyzed and quantified in terms of negative impacts on the environment, including CO2 emissions involved in the service performed. As a result, it has achieved himself and in collaboration with other specialists studies and research, with the ultimate objective of establishing environmental performance indicators in this field. Thus, the main objective of this paper refers to the original contribution of the author who has established two such indicators, namely: 1. Absolute indicator „CO2 emissions involved in service (Es ) [kg CO2]” and 2. Relative indicator „Specific CO2 emissions involved in service (es ) (kg CO2 / euro)”. (Es ) only highlights the absolute value of environmental issues; (es) is more relevant because it shows practically, with what environmental impact (kg of CO2 ) each monetary unit (1 euro) per service is obtained. These indicators assist the companies to find the losses and to establish the efficient corrective and preventive actions, to complete environmental data base and to compare the environmental performance between different management levels. The main advantages of eco-design application are: Creativity and innovation; Low manufactured costs; Superior quality of the product; More guarantees; “Green is better sold”.

Keywords

legislation, global regulations, social aspects, economical considerations, environmental requirements, eco-design stages, eco-design strategy, eco-design practice, life cycle of product/service, product carbon footprint, environmental performance indicator

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.