Logo EMERG

CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE ÎN SISTEMELE ENERGETICE MODERNE

Prof.dr.ing. Nicolae GOLOVANOV, Conf.dr.ing. George Cristian LĂZĂROIU

Abstract

Proliferarea surselor regenerabile de energie are un rol important în realizarea obiectivelor privind limitarea poluării mediului ambiant şi asigurarea unei dezvoltări sustenabile a societăţii umane. În acest sens, în România au fost făcute eforturi deosebite pentru asigurarea condiţiilor pentru implementarea surselor eoliene şi a surselor fotoelectrice, considerate ca fiind tehnologiile actuale cele mai mature dintre sursele regenerabile de energie. Importantele avantaje pe care aceste surse le prezintă pentru mediul ambiant trebuie să fie corelate cu măsuri tehnice astfel ca prezenţa acestora în sistemul electroenergetic să nu conducă la o reducere a calităţii energiei electrice furnizate utilizatorilor finali. În cadrul lucrării sunt analizate aspectele legate de influenţa asupra calităţii energiei electrice la reducerea rigidităţii nodurilor din reţeaua electrică publică datorită conectării surselor regenerabile de energie prin intermediul convertoarelor de frecvenţă.

The development of renewable energy sources has an important role to play in achieving the objectives of limiting environmental pollution and ensuring a sustainable development of human society. In this respect, special efforts have been made in Romania to ensure the conditions for the implementation of wind and photoelectric sources, considered as the most mature technologies of renewable energy sources. The important advantages that these sources have for the environment must be related to technical measures so that their presence in the power grid does not lead to a reduction of power quality of the electricity supplied to the end users. In the paper are analyzed the aspects related to the influence on the power quality by reducing the rigidity of the nets in the public electric network due to the connection of the renewable energy sources through the frequency converters.

Keywords

Renewable energy sources, frequency converters, power quality, microgrid

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge