Logo EMERG

AN ANALYTICAL APPROACH TO COGENERATION UNITS ECONOMIC SIZING, THAT TAKES INTO ACCOUNT THE EVOLUTION OF VARIABLE PARAMETERS OVER LIFETIME

Vol. 8, Issue 1, pp 75-101(2022), DOI: 10.37410/EMERG.2022.1.05
Valentin ARION, Viorica HLUSOV, Calin NEGURA, Constantin BOROSAN

Abstract

În această lucrare este abordată problema obținerii unor formule de calcul a cotei optime a cogenerării prezente în cadrul unui sistem de alimentare cu energie termică a unei zone / nod de consum. Criteriul de optimizare - cheltuielile totale actualizate minime pe durata perioadei de studiu, legate de sursele considerate de energie (instalații de cogenerare și decazane de apă fierbinte). Regimul de consum a căldurii este prezentat prin curba anuală clasată, descrisă analitic de ecuația Sochinsky-Rossander. Modelul matematic aplicat ia în considerare evoluția în timp a unui șir de parametri cum ar fi prețul de comercializare a energiei electrice produse, prețul de achiziție a combustibilului și alți factori. În plus, sunt considerate mai multe abordări ale problemei aferente mai multor regimuri de funcționare a surselor de energie. Expresiile analitice obținute pentru determinarea cotei optime a cogenerării au fost testate, demonstrând o coincidență a rezultatelor cu cele obținute prin aplicarea metodei evaluării și comparării variantelor

In this paper the problem of getting formulas for calculating the optimal share of cogeneration within a heat supply system for a consumption zone / node is considered. Optimization criterion – the minimum of the total discounted cost during the study period, related to the considered sources of energy (cogeneration units and hot water boilers). The consumption regime is presented by the annual classified heat load curve, described analytically by Sochinsky-Rossander equation. The applied mathematical model takes into account the evolution over time of a series of parameters such as the selling price of the electricity produced, the purchase price of fuel and other factors. In addition, several approaches to the problem are considered – for different operating regimes of energy sources. The obtained analytical expressions to determine the optimal share of cogeneration were tested, demonstrating a coincidence of the results with those got by applying the method of evaluation and comparison of variants.

Keywords

annual classified thermal load curve, cogeneration, optimal share of cogeneration, discounted total cost, total revenue.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.